Fajčenie tabaku a jeho zložky – dym, decht, nikotín a oxid uhoľnatý

Fajčenie so sebou prináša zdravotné riziká. V mnohých krajinách sveta sa obsah dechtu a nikotín uvádza na škatuľkách cigariet v miligramoch (mg) na jednu cigaretu. V niektorých krajinách sú uvádzané aj hodnoty oxidu uhoľnatého (CO). Množstvo týchto látok sa líši v závislosti od použitej zmesi tabaku a vyhotovenia cigarety. V mnohých prípadoch hodnoty dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého, sú predmetom deklarácie a musia spĺňať zákonné limity.

Fajčenie a dym

Tabakový dym je nesmierne zložitá zmes z minimálne 4 000 známych zložiek, ktoré sú buď obsiahnuté v tabaku, alebo vznikajú pri horení tabakového výrobku.

Čo je decht?

Decht nie je prítomný v tabaku, vzniká však pri jeho horení. Decht je definovaný ako frakcia dymu zachytená na filtračnej vložke v laboratóriu za špecifických podmienok.

Čo je nikotín?

Nikotín je látka, ktorá sa vyskytuje prirodzene v tabakovej rastline a stáva sa súčasťou tabakového dymu. Nachádza sa aj v iných rastlinách, aj keď v oveľa nižších hodnotách ako v tabaku.

Čo je oxid uhoľnatý?

Oxid uhoľnatý je plyn, ktorý vzniká pri nedokonalom spaľovaní organického materiálu.

Ako sa meria obsah dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého?

Používa sa laboratórny nafajčovací stroj, ktorý v podstate „vyfajčí“ istý počet cigariet v súlade s medzinárodne uznávanou štandardnou metódou. Cigaretový dym obsahuje množstvo jemných čiastočiek, ktoré sa zachytávajú na špeciálnej filtračnej vložke, zatiaľ čo plyny vložkou prenikajú, čo umožňuje samostatné meranie množstva oxidu uhoľnatého. Zvyšky čiastočiek zachytených na vložke, vrátane nikotínu a vody sa odvážia. Nikotín a voda sa následne extrahujú a vážia. Obsah dechtu, ktorý sa uvádza na škatuľke cigariet sa potom vypočíta odpočítaním množstva nikotínu a vody od hmotnosti zachytených čiastočiek na filtračnej vložke.

Zložky

Počas výroby môžu byť do tabakových výrobkov pridávané rôzne zložky (prísady) z rôznych dôvodov. Do niektorých značiek cigariet sa pridávajú ochucovadlá (flavourings) a iné prísady bežne používané v potravinárstve, čím vzniká ich individuálna typická chuť a vôňa.

Pod pojmom „zložka“ sa rozumejú aj látky nachádzajúce sa v nie tabakových materiáloch, ktoré sa používajú k vyrobeniu cigarety. K nim patria cigaretový papier, lepidlo na zlepenie papiera a tlačiarenská farba na zafarbenie náustkového papiera.

V súlade s podnikovými normami pred použitím každej zložky dôkladne skúmame jej vhodnosť a akceptovateľnosť. Používame postupy, ktoré zabezpečujú, že pri výrobe našich výrobkov môžu byť použité iba interne schválené zložky.

Mnohé vlády legislatívne ustanovujú zložky, ktoré je možné do tabakových výrobkov pridávať a my tieto predpisy v plnej miere dodržiavame. Dokonca v krajinách, kde takéto predpisy neexistujú, sami aplikujeme podobné normy.

Výskum

Aktuálne vedecké programy majú za cieľ rozvíjať naše vedomosti o tabaku a fajčení tak, aby sme dokázali vyvíjať výrobky, ktoré dokážu naplniť budúce požiadavky a očakávania spotrebiteľov a zákonodarných orgánov. Tieto programy nám umožňujú vyhodnocovať zložky tabakového dymu a ich biologické aktivity.

V súčasnosti sa zameriavame hlavne na tieto oblasti:

  • tabakové zložky: vrátane poskytovania informácií
  • analýzy tabaku
  • analýzy dymu

Naše laboratórne zistenia diskutujeme s úradmi verejného zdravotníctva, zákonodarnými orgánmi a vedeckou obcou. Zároveň sledujeme a vyhodnocujeme vedecký pokrok a zvažujeme, ako vedecké inovácie využiť pri výrobe našich výrobkov.

Bezpečnosť

Myslíme si, že nikto by nemal cigarety považovať za bezpečné. Žiadna vládna organizácia nestanovila kritériá, na základe ktorých by bolo možná niektorá cigareta považovaná za bezpečnejšiu ako iná. Príslušné vládne orgány by mali definovať objektívne kritériá a vytvoriť prediktívne testy, na základe ktorých by bolo možné posudzovať výrobky, či majú potencionálne znížené riziko. Na stanovenie, ktoré objektívne kritéria a prediktívne testy by to mohli byť, je potrebný dialóg medzi vládnymi orgánmi a odborníkmi priemyslu. Výsledky musia byť spôsobilé na komunikáciu so spotrebiteľom.

Zastávame názor, že až keď budú vytvorené takéto kritériá, budeme môcť s presvedčením zamerať naše úsilie na vyvinutie nasledujúcej generácie výrobkov a ponúknuť ich fajčiarskej verejnosti.

Aj naďalej sa budeme dožadovať dialógu k tejto téme.

Stránky sú prekladom z anglického originálu, ktorý je smerodajný.

jasmin

Študentka marketingu, ktorá sa zaujíma o životný štýl, módu a krásu. Píše články o rozličných pútavých témach.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial